“MEMORIES OF YOU”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/NZGnRUl7q1w" width="425" height="350" wmode="transparent" /][lang_gl]

Aquí vai o Mingus coas súas “Memories of you”. Venme ao caso cando repaso as “bitácoras”, os diarios dese escritor que quería existir. Encontro nuns apuntamentos de hai vinte anos algúns pasos conscientes dun camiño que conclúe cun mutis, consciente.

24-Maio-90 (Noite)

Veño de presentar a edición en castelán de “Un millón de vacas”, de Manolo R. O contacto cos editores, Silvia e Eduardo, e as expectativas, (…), animoume moito. Doutra banda, agudízaseme a contradicción que veño vivindo estes días, teño a necesidade cada vez maior de dedicar todo o tempo á literatura e iso tropeza coa vida que teño montada. Esta contradicción estame facendo tolear.
Supoño que esta acumulación de enerxía vaime conducir a algún tipo de resposta brusca. Sempre me pasa igual, cóstame tomar decisións, retardo o tomalas e despois tómoas de xeito violento. En fin. Algo teño que facer. Ou consigo unha excedencia ou consigo tempo. Quizais poda sacar unha solución “realista” conseguindo un local para traballar e o tempo.

6-Marzo-91

Estou nun novo momento de inestabilidade, liquidez e crise de transformación (supoño).
Dun lado o consolidamento do conxunto do que levo escrito. Hai un recoñecemento relativo. Aínda haberá quen negue os meus libros por “non ser literatura”, pero o certo é que xa hai tamén quen os respeta. Con todo, ninguén puxo por escrito aínda o que supuxo na nosa literatura a publicación de “Caixón Desastre” e “Polaroid”, a influencia en autores e público.
(…)
Tamén vexo cada vez máis necesaria unha necesaria “radicalización” na miña actitude como escritor. A miña condición de “traballador por conta propia” ten que coexistir coa de “profundador” a través da literatura.
Tampouco é un problema pequeno a cantidade de encargas e peticións de charlas. É difícil o acougo.
(…)

6-Marzo-91

É duro o papel que escollemos. É preciso seguir sendo irónico co patriotismo e a autocomplacencia e ao tempo defender ferozmente a nosa identidade. Ese papel lévame a dar andazos e oscilacións que supoño causan desconcerto aos espectadores. Pero decantarse por calquera dos dous polos en exclusiva sería traizoar o que penso e sinto.
[/lang_gl] [lang_es]

Aquí va Mingus con sus “Memories of you”. Me viene al caso cuando repaso las “bitácoras”, los diarios de ese escritor que quería existir. Encuentro en unos apuntes de hace veinte años algunos pasos conscientes de un camino que concluye en un mutis, consciente. Aquí van, traducidos del gallego:

24-Mayo-90 (Noche)

Acabo de presentar la edición en castellano de “Un millón de vacas”, de Manolo R. El contacto con los editores, Silvia y Eduardo, y las expectativas, (..), me animó mucho. Por otro lado, se me agudiza la contradicción que vengo viviendo estos días, tengo la necesidad cada vez mayor de dedicar todo el tiempo a la literatura y eso tropieza con la vida que tengo montada. Esta contradicción me está volviendo loco.
Supongo que esta acumulación de energía me va a conducir a algún tipo de respuesta brusca. (….) En fin. En fin. Algo tengo que hacer. O consigo una excedencia o consigo tiempo. Quizá pueda sacar una solución “realista” consiguiendo un local para trabajar o tiempo.

6-Marzo-91

Estoy en un nuevo momento de inestabilidad, liquidez y crisis de transformación (supongo)

Por un lado la consolidación del conjunto de lo que llevo escrito. Hay un reconocimiento relativo. Aún habrá quien niegue mis libros por “no ser literatura”, pero lo cierto es que ya hay también quien los respeta. Sin embargo, nadie puso por escrito aún lo que supuso en nuestra literatura la publicación de “Caixón Desastre” y “Polaroid”, la influencia en autores y público.
(…)
También veo cada vez más necesaria una “radicalización” e mi actitud como escritor. Mi condición de “trabajador por cuenta propia” tiene que coexistir con la de “profundador” a través de la literatura.
Tampoco es problema pequeño la cantidad de encargas y peticiones de charlas. Es difícil la tranquilidad. (…)

6-Marzo-91

Es duro el papel que escogemos. Es necesario seguir siendo irónico con el patriotismo y la autocomplacencia y al tiempo defender ferozmente nuestra identidad. Ese papel me lleva a dar bandazos y oscilaciones que supongo causan desconcierto a los espectadores. Pero decantarse por cualquiera de los dos polos en exclusiva sería traicionar lo que pienso y siento. [/lang_es]