[lang_gl]PUTA, SI; DE FERRO, NON[/lang_gl][lang_es] PUTA, SÍ; DE HIERRO, NO[/lang_es]

[lang_gl] Neste proceso impensado no que me vexo, despedirme dunha andaina tan  pública, ocorren todo tipo de cousas: fundamentalmente fixo aflorar, visibilizar, tantas cousas que están aí a cotío e non se ven. E recibín sobre todo moito respecto e cariño (lóxicamente tamén algunhas trabadas da envexa, a condición humana). O que me pasma é que haxa quen non comprenda que se trata da miña vida persoal, non doutra cousa. Teño que morrer para poder retirarme e gañar acougo?

“A este paso, a mensaxe vai ser: o último que apague a luz. Como decisión persoal, non teño nada que dicir, como xesto público resulta, cando menos, magoante”.
Iso resulta “cando menos”: E cando máis, que resulta? Traizón?
Non dei bastante de min? Tamén é preciso dar o sangue? Simplemente preciso baixarme e descansar. Puta si, ben. Agora que me deixen retirarme. As putas non somos de ferro, somos persoas Tamén caemos doentes, tamén nos facemos vellas.[/lang_gl][lang_es] En este proceso impensado en el que me veo, despedirme de una andadura tan pública, ocurren todo tipo de cosas: fundamentalmente hizo aflorar, visibilizar, tantas cosas que están ahí a diario y no se ven.
Recibí sobre todo mucho respeto y cariño (lógicamente también algunos arañazos de la envidia, pocas cosas más humanas). Lo que me pasma es que haya quien no comprenda que se trata de mi vida personal, no de otra cosa. ¿Tengo que morir para poder retirarme y ganar tranquilidad?
” A este paso, el mensaje va a ser: el último que apague la luz. Como decisión personal, non tengo nada que decir, como gesto público resulta, cuando menos, hiriente”.
Eso “cuando menos”. ¿Y cuando más, qué resulta? ¿Traición?
¿No di bastante de mí? ¿También es necesario dar la sangre?
Simplemente necesito bajarme a descansar. Puta sí, bien. Pero que me dejen retirar. Las putas no somos de hierro, somos personas. También enfermamos, también nos hacemos viejas.[/lang_es]